Przygotowanie Sesji Rady Osiedla

W dniu11 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola
w składzie Przewodniczący Zarządu:
Piotr Marzec
Członkowie Zarządu:
Dorota Stec-Fus
Kazimierz Gastoł

W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z funkcjonowaniem Zarządu jak i Rady Osiedla. Przygotowano plan tematyczny na Radę Osiedla. Podczas posiedzenia przygotowane zostały wstępne opracowania bieżących problemów dotyczące naszych osiedli. Uzgodniono termin zwołania Rady na wniosek Zarządu. O konieczności zwołania Rady została poinformowana Przewodnicząca Rady Osiedla Elżbieta Urbaniec. Po uzgodnieniu termin ten został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2011r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem o tym fakcie, wraz z programem zebrania został poinformowany Burmistrz Miasta Artur Kozioł. Zostały też wywieszone informacje na tablicach ogłoszeniowych.

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu które odbyło się 27 czerwca zostały opracowane projekty uchwał dla Rady Osiedla, a konsultowane z radcą prawnym i służbami finansowymi UM i G.

Na wniosek Zarządu Osiedla Przewodnicząca Rady zwołała posiedzenie Rady Osiedla w dniu 27 czerwca 2011r.
Wiele osób czytających będzie się zastanawiało nad tym skomplikowanym systemem zwoływania posiedzeń, oraz sposobem zarządzania Osiedlem. Taki obowiązuje Statut uchwalony w poprzedniej kadencji Rady Miasta. Na wniosek klubu Radnych PPP podczas wczorajszej Sesji Rady Miasta ,tj.01.07.2011r. został zgłoszony wniosek w sprawie powołania Komisji Statutowej. Zadaniem Komisji będzie wniesienie propozycji zmian w Statutach: Rady Miasta i Gminy, Rad Osiedli i Rad Sołeckich. Propozycje zmian mają być konsultowane ze wszystkimi gremiami zainteresowanymi lepszą organizacją pracy wszystkich szczebli Administracji Samorządowej. Do tej kwestii będziemy jeszcze wracać wielokrotnie.

Wieliczka 16.06.2011r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Osiedla zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce w dniu 26 października2010r zwołuję posiedzenie Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 18:00 w lokalu na os. Sienkiewicza 24.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

2. Przedstawienie programu posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

5. Wybór Komisji Rewizyjnej.

6. Wybór komisji do realizacji zadań statutowych w ramach Rady Osiedla.

7. Zatwierdzenie planu finansowego na 2011 rok. Podjecie uchwały o rozdysponowaniu środków finansowych z rezerwy celowej.

8. Zajęcie stanowiska wobec planowanej inwestycji przy ul. Asnyka. Uchwała w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych na drodze dojściowej do bloków znajdujących się przy ul. Piłsudskiego i ul W. Pola.

9. Ustalenie zasad pełnienia dyżurów przez Radnych Rady Osiedla.

10. Wolne wnioski – dyskusja.

11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, w. Pola

Elżbieta Urbaniec

Otrzymują:
Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce
Rada Osiedla
a/a

W trakcie posiedzenia zostały podjęte Uchwały:
Wieliczka 27.06.2011r.

Uchwała Nr II / 11

Na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/ Rady Miejskiej w Wieliczce w dniu 26 października 2010r. Rada Osiedla uchwala co następuje:

§ 1

W celu lepszej pracy na rzecz lokalnej społeczności, powołuje się 3 komisje stałe w składzie:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1. Elżbieta Urbaniec

2. Janina Przetaczek

3. Jan Noga

4. Dorota Czajowska

Komisja Bezpieczeństwa

1. Piotr Marzec

2. Józef Wróbel

3. Kazimierz Gastoł

4. Krzysztof Albrecht

Komisja Sportu i Zdrowia

1. Dorota Stec-Fus

2. Irena Klimczyk

3. Krystyna Bania

4. _______________________

§ 2

Przedmiot działania Komisji określa załącznik nr 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wieliczka 27.06.2011r

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11

§ 1

Zadaniem Komisji jest praca na rzecz lokalnej społeczności. Ich celem jest poprawa warunków zamieszkania, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, pomoc osobom wymagającym szczególnej troski, a także przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży.

§ 2

Komisje przedstawiają na piśmie bieżące informacje o swej pracy Radzie Osiedla oraz podają je do wiadomości Zarządowi Osiedla.

§ 3

Zarząd Osiedla korzystając z przedstawionych wniosków interweniuje na bieżąco w sprawach nie wymagających uchwały Rady Osiedla.

§ 4

Na podstawie wniosków z komisji Zarząd Osiedla przygotowuje projekty uchwał.

Wieliczka 27.06.2011r.

Uchwała Nr III / 11

Rada Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola w dniu 27czerwca 2011r. podjęła uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z rezerwy celowej na rok 2011.
Na podstawie § 15 pkt. 7 Statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. Rada Osiedli uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się kwotę 1200 złotych ( słownie jeden tysiąc dwieście złotych ) z rezerwy celowej dla osiedli na 2011 rok na zabezpieczenie opłat z tytułu kosztów utrzymania (za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę i środki czystości ) lokalu na os. Sienkiewicza 24.

§ 2

Przeznacza się kwotę 3500 złotych ( słownie trzy tysiące pięćset złotych) z rezerwy celowej dla osiedli na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarko-kopiarki, opłat związanych z łączem internetowym, oraz materiałów biurowych.

§ 3

Przeznacza się kwotę 3000 złotych ( słownie trzy tysiące złotych) z rezerwy celowej dla osiedli na pomoc osobom potrzebującym wsparcia finansowego.

§ 4

Przeznacza się kwotę 7000 złotych ( słownie siedem tysięcy złotych ) z rezerwy celowej dla osiedli na organizowanie zajęć i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

§ 5

Przeznacza się kwotę 9000 ( słownie dziewięć tysięcy złotych ) z rezerwy celowej dla osiedli na inwestycje wskazane przez Zarząd Osiedla na podstawie opinii komisji działających w ramach Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

Wieliczka 27.06.2011r.

Uchwała Nr IV / 11

Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola
z dnia 27 czerwca 2011r.
W sprawie przeznaczenia niewykorzystanych środków pozostałych po rozliczeniu z lat ubiegłych.

Działając na podstawie § 15 pkt. 7 Statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. Rada Osiedla uchwala co następuje:

§ 1

Przeznacza się kwotę 520 złotych ( słownie pięćset dwadzieścia złotych) na dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw, znajdującego się przy ul. W. Pola

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieliczka 27.06.2011r.

Uchwała Nr V / 11
Rady Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola
z dnia 27 czerwca 2011r.

W sprawie: sprzeciw wobec planu budowy drogi dojazdowej do działki 1917/24 przy ul. Asnyka.

Działając na podstawie § 7 pkt. 1 i 2 Statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października
2010r. Rada Osiedla uchwala co następuje:

§ 1

Rada Osiedla wyraża sprzeciw co do miejsca wykonania przejazdu do działki Nr 1917/24 od strony parkingu znajdującym się przy pawilonie handlowym.
Przedstawiciel Rady kilkakrotnie spotykał się w tej sprawie z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce. Z uzyskanych informacji wynika, że na działce Nr 1917/24 ma powstać obiekt mieszkaniowo-handlowy i Zarząd SM wyraził zgodę na budowę drogi, prowadzącej do tego obiektu od strony parkingu znajdującego się za światłami przy ul. Asnyka. Realizacja tego planu oznacza przecięcie chodnika i tym samym stworzenie zagrożenia dla ruchu pieszych. Jest to jedyna droga dojściowa do bloków znajdujących się przy ul. W. Pola i przy ul. Piłsudskiego od strony ul. Sienkiewicza. Przecięcie chodnika w tym miejscu drogą będzie, w ocenie Rady Osiedla, zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców, przede wszystkim dzieci i młodzieży, które tą trasą codziennie udają się do szkoły Nr 3. Zdaniem Rady Osiedla, SM nie powinna wyrażać zgody na budowę drogi w tym miejscu, lecz wskazać inwestorowi inne możliwości rozwiązania tego problemu.

§ 2

Rada Osiedla wyraża sprzeciw przeciwko planowanej likwidacji części parkingu w związku z planowym przejazdem do działki Nr 1917/24.

Do wiadomości otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce.
2. Rada Miasta w Wieliczce.
3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce.
4. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce.
5. Zarząd Dróg Wojewódzkich.
6. a/a

Wieliczka 27.06.2011r.

Uchwała Nr VI/ 11

Rada Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola z dnia 27 czerwca 2011r.

W sprawie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. W. Pola i przy ul. Piłsudskiego.

Działając na podstawie § 7 pkt 1 i 2 statutu Osiedla Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/705/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 października 2010r. Rada Osiedla uchwala co następuje:

§ 1

Zwracamy się do Burmistrza i Rady Miasta w Wieliczce o sprawdzenie , czy projektowana budowa przejazdu z parkingu znajdującego się przy pawilonie handlowym ul. Asnyka 6 do działki 1917/24, znajdującej się pomiędzy przedszkolem przy ul. Piłsudskiego a parkingiem nie będzie stanowiła zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Realizacja tego planu oznacza przecięcie chodnika i tym samym utrudnienia w ruchu pieszych. Jest to jedyna droga łącząca bloki przy ul. W. Pola i ul. Piłsudskiego od strony ul. Sienkiewicza.

§ 2

Rada Osiedla zwraca się też o sprawdzenie, czy w projekcie inwestycji zabezpieczono drogę dojazdową dla karetek pogotowia i straży pożarnej. Przypominamy , że obecnie jest wykorzystywany dojazd przez działkę 1917/24 pojazdów pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

§ 3

Uchwała Nr V/11 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

Otrzymują do wiadomości:
1 . Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce.
2 . Rada Miasta w Wieliczce.
3 . Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 24.
4 . Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 24.
5 . Zarząd Dróg Wojewódzkich.
6 . a/a

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>